Q&A – ÆNDRING AF EKSISTERENDE KONTRAKTER

Sidst opdateret d. 8. april 2020.

Man ser i den aktuelle situation eksempler på arrangører/venues, som nu ønsker at tilføje en egentlig ”covid19-klausul” til allerede underskrevne kontrakter, da en tilsvarende situation ifølge forsikringsselskaber næste gang ikke vil kunne kategoriseres som ’force majeure’. Ved et nyt udbrud af covid-19 og myndighedernes eventuelle indgreb, ønsker arrangør/venues med en sådan ”Covid19-klausul” at sikre sig, at kontraktens forpligtelser bortfalder.

Ved et eksempel har arrangør/venue – begrundet i de nye usikre omstændigheder – ønske om at tilføje en mulighed for at aflyse en købt forestilling i op til 6 uger før spilletidspunkt uden forpligtelser. Igen i allerede underskrevne kontrakter.

Vær opmærksom på, at svarene er udarbejdet på baggrund af de gældende force majeure-principper. I kølvandet på Covid-19 kan en ny retspraksis være på vej, der kan ændre forudsætningerne for svarene.

Svarerne er udarbejdet af advokatfuldmægtig Anne Sofie Alvad / DLA Piper.
Læs mere om DLA Piper her.

Download alle Q&A’s som en samlet PDF


Spørgsmål vedr. tilføjelse af en egentlig ”covid19-klausul” til allerede underskrevne kontrakter:

Findes der fortilfælde på dette? Hvad siger lovgivningen generelt om denne situation?

Svar: Det juridiske udgangspunkt er, at en aftale er bindende for begge parter. Såfremt en part ønsker at ændre en eksisterende aftale, kræver det accept fra den anden part. En ændring af en aftale sidestilles altså med ny aftale, og en part kan frit vælge af afslå eller acceptere et ønske om ændring af en kontakt.

Kan arrangør/venue (køber) forlange ændringer i ordlyden i en allerede indgået kontrakt under henvisning til, at vi nu oplever en ny usikkerhed – at omstændighederne har ændret sig?

Svar: Nej, en arrangør kan ikke forlange ændringer. Det vil rent juridisk være at anse for en ny aftale, som scenekunstproducenten kan vælge at acceptere eller at afslå. Scenekunstproducenten kan af forskellige årsager ønske at imødekomme arrangøren fx med henblik på at sikre et fremtidigt samarbejde eller pga. samfundssind (forudsat at producenten ikke stilles ringere end arrangøren).

Som nævnt i afsnittet om force majeure under Q&A’s – annullering af kontrakter er der teoretisk en mulighed for, at en part/arrangøren kan påberåbe sig bristede forudsætninger (væsentlig ændrede omstændigheder) og dermed blive frigjort fra sin aftale, men det er endnu uvist, om Covid-19 kan danne grundlag herfor, og det vil være op til en konkret vurdering i hvert tilfælde.

Hvordan kan en scenekunstproducent, som ønsker at indgå i en rimelig aftale med arrangør/venue om gensidig sikring i lyset af vores nye erfaringer, formulere bud på en klausul/et tillæg til kontrakt, som sikrer en rimelig fordeling af risiko – og som har juridisk holdbarhed? Findes der eksempler?

Svar: Se forslag til formuleringer her: Q&A – Fremtidige kontrakter.

Hvordan er sceneproducenten (sælger) stillet, hvis man møder ønske om ændringer i ordlyden i en aftale, som er indgået mundtligt og efterfølgende godkendt på mail, men hvor kontrakten ikke er underskrevet endnu?

Svar: Som tidligere beskrevet (se Q&A – Annullering af kontrakter) er en mundtlig aftale ligeså bindende som en skriftlig – og en accept af en aftale på mail kan som udgangspunkt være lige så bevismæssig ”god” som en underskrevet aftale, men det afhænger af både ordlyd og fortolkning af mailen/den mundtlige aftale (altså hvad kan man bevise, der er aftalt).

Hvis der er sket accept af et mundtligt tilbud over mail, men selve kontrakten endnu ikke er underskrevet, så vil det være arrangøren, der har bevisbyrden for, at det han nu ønsker præciseret (fx en ret til at aflyse p.gr.a. Covid-19) , er/var indeholdt i den oprindelige aftale. Hvis arrangøren ikke kan løfte denne bevisbyrde, står det producenten frit for at ikke acceptere ændringen.

Indsend spørgsmål

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Inden du sender os dit spørgsmål anbefaler vi, at du læser alle spørgsmål og svar igennem. Det kan være, at du finder svar på din problemstilling under en af de andre Q&A – sider, da spørgsmålene ofte hænger sammen.
Står du tilbage med ubesvarede spørgsmål så send dem til os via corona@udviklingsplatformen.dk.