Ledelsessvar på midtvejsevaluering

Udviklingsplatformen så for første gang dagens lys i 2016 og er efter sin etableringsfase nu blevet midtvejsevalueret. I dette ledelsessvar gør vi rede for hvordan evalueringen passer ind i vores videre strategiarbejde, samt rejser nogle kritikpunkter til rapporten.

Udviklingsplatformen er blevet evalueret af Golden Days på foranledning af støttegiverne; Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Bikubenfonden. Rapporten blev offentliggjort den 20 maj 2019. Vi er glade for at være blevet evalueret af eksterne aktører. Det er belejligt, at midtvejsevalueringen bliver offentliggjort nu, da vi er i gang med at revidere vores strategi for kommende aftaleperiode mod 2024. Den er med til at give os indblik i, hvorvidt vi er nået i mål med vores strategier og kan give pejling af, hvor vi skal sætte ind.

Strategievaluering og nye veje

Udviklingsplatformen er en platform for vidensdeling og et netværk for professionelle selvproducerende scenekunstnere og producenter. Det er et unikt tiltag for dansk scenekunst og den danske kultursektor.

Udviklingsplatformen er etableret som resultat af et behov fra branchen om at opgradere den frie scenekunst og derigennem fremme et mere bæredygtigt, dynamisk og mangfoldigt scenekunstmiljø i Danmark. Formålet er at bidrage til at forbedre mulighederne for danske scenekunstnere og styrke det kunstneriske handlingsrum.

Gennem Udviklingsplatformens første år har vi fokuseret vores indsatser på vores primære målgruppe; frie scenekunstnere og frie scenekunstneriske kompagnier; som ikke har sit eget spillested og som typisk modtager projektstøtte fra Statens Kunstfond og/eller andre offentlige eller private fonde.

Udviklingsplatformen har iværksat et alsidigt udviklingsprogram med tilbud og aktiviteter bestående af følgende:

• Workshops, kurser, seminarer og netværksmøder

• Rådgivningstjeneste

• Mentorprogram

• Efteruddannelse

• Workspace og mødefaciliteter for alle med tilknytning til scenekunsten

• Digital ressourcebank og værktøjskasser

Udviklingsplatformens tilbud og aktiviteter er beskrevet på vores hjemmeside, og i årsrapporterne fra 2017 og 2018.

Vi har en ambitiøs og vidtrækkende vision om at være en game-changer i branchen, hvor vi kan forløse potentiale ved at forbinde mennesker, idéer og formater gennem læringsnetværk. Derigennem kan vi bidrage til, at niveauet højnes i scenekunstbranchen. Dette er et ambitiøst mål, der ikke kan indfries på kort tid, men kræver langsigtede og målrettede indsatser. Det er derfor vigtigt, at vi nu evaluerer vores strategi og handlingsplan og eventuelt korrigerer indsatsen baseret på de tilbagemeldinger, vi får fra branchen.

Hvad kan vi tage med os videre?

Den eksterne evaluering konkluderer, at Udviklingsplatformen, på trods af sin korte levetid, har opnået meget. Evalueringen applauderer vores udviklings- og rådgivningstiltag og rapporterer tilfredsstillede brugere. Der er stor opbakning fra branchen, også fra de store teatre, og der er enighed om, at der er behov for platformen og vores tilbud og tjenester.

Vi bliver opfattet som en aktør, der styrker det frie scenekunstneriske miljø, som også er Udviklingsplatformens primære målgruppe. Denne anerkendelse er dog kombineret med en kritik, der udtales specielt af ikkebrugere, der kommer fra andre dele af branchen end det frie felt. Disse kommentarer omhandler i høj grad, at vi ikke er nået langt nok ud med vores budskab og tilbud. Dette er en meget relevant kritik, som vi tager med os i vores videre arbejde med strategien. Vi anerkender, at vi kan nå ud til en større og mere mangfoldig målgruppe.

Ydermere indeholder evalueringen nogle konkrete råd og kommentarer til Udviklingsplatformens kommunikationsstrategi, som vi vil inkorporere i vores videre arbejde.

Kritikpunkter til rapporten

Både ledelsen, personalet og bestyrelsen for Udviklingsplatformen har med glæde set frem til at blive eksternt evalueret. Vi har behov for gode indikationer på, hvilke aktiviteter modtagerne vurderer, at de får noget ud af – og ikke mindst, hvad behovene er for vores fremadrettede arbejde. Udviklingsplatformen er en organisk og agil organisation, der bliver skarpere og bedre ved at prøve ting af. Vi er derfor afhængige af konstruktiv feedback.

Vi mener dog, at der er svagheder i evalueringens design, som vi vil redegøre for her.

• Evalueringen baserer sig på interviews med 35 respondenter, og der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse med de 35 respondenter uden, at der er gjort forsøg på at vurdere hvor ”repræsentative” disse 35 respondenter er. Hvor repræsentativitet ikke nødvendigvis er et problem i den kvalitative undersøgelse, er det derimod et problem i den kvantitative undersøgelse. Det giver ikke mening at lave en statistisk fordeling i form af procenter og søjlediagrammer på 35 respondenter, fordelt på brugere og ikke-brugere, som ikke er repræsentative. Det hævdes i rapporten, at inkluderingen af den kvantitative survey giver rapporten øget validitet. Dette er ikke korrekt. Med 35 andre respondenter ville svarene formentlig fordele sig ganske anderledes, hvilket selvsagt er problematisk for analysen.

• Da Udviklingsplatformens primære formål er at arbejde med det frie scenekunstfelt, oplever vi det ydermere som problematisk, at halvdelen af de 35 respondenter bliver repræsenteret af teater-institutioner eller andre end den primære målgruppe. Det må antages at påvirke resultaterne, når den målgruppe som Udviklingsplatformen primært har henvendt sig til, ikke har været teater-institutionerne.

• Slutteligt oplever vi det som problematisk, at evalueringen primært tager udgangspunkt i Udviklingsplatformens mission og vision samt overordnede parametre (game-changer, netværksskabende, tilgængelig, dynamisk, kvalificeret, mangfoldig, internationalt orienteret), som vurderes og ”måles” i forhold til de 35 respondenters syn. Det ville i stedet være til større nytte for os, hvis evalueringen havde taget udgangspunkt i strategien mere systematisk og vurderet målopfyldelse på de parametre som strategi og handlingsplan lægger op til.

SE MIDTVEJSEVALUERINGEN HER

Afsluttende kommentar og vejen videre

Evalueringsrapporten vil indgå som ét af flere inputs i Udviklingsplatformens strategirevidering. Vi ønsker at have en fortsat god dialog med vores to støttegivere, og vi vil intensivere dialogen med branchen med ønsket om at evaluere, hvordan aktørerne oplever vores konkrete handlingsplan samt hvilke behov, de måtte have fremadrettet – noget vi oplever, at evalueringen i mindre grad adresserer.